Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Podinspektora

w Zespole ds. Księgowości Podatkowej

Wydziału Budżetu i Finansów

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu


  Komisja rekrutacyjna w składzie:

Pani Agnieszka Sobkowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Komisji

Pani Joanna Pawłowska – Rybak – Zastępca Naczelnika w Dziale Dochodów Gminy – Członek Komisji

Pan Marcin Łazuta – Główny Specjalista w Zespole Księgowości Podatkowej – Członek Komisji

Pani Małgorzata Rybińska – Podinspektor w Biurze Spraw Pracowniczych – Sekretarz Komisji

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Szyszka.


  Uzasadnienie wyboru

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatek spełniających wymogi formalne. Komisja zweryfikowała wszystkie oferty oraz przeprowadziła z kandydatkami test i rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Katarzyna Szyszka, wykazała się znajomością zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego. Posiada także doświadczenie na stanowisku pracy związanym z obsługą klienta.

Komisja wysoko oceniła treść i poprawność wypowiedzi kandydatki. Udzielała ona odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, rozwijając wypowiedź o przykłady odnoszące się do własnego doświadczenia. Wykazała się również bardzo dużą umiejętnością ogólnej autoprezentacji oraz spokojem i opanowaniem w czasie rozmowy.

Ponadto Pani Katarzyna Szyszka uzyskała łącznie największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Sobkowska

 

INFORMACJA

o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej

na stanowisko Podinspektora

w Zespole Księgowości Podatkowej

w Dziale Dochodów Gminy

Wydziału Budżetu i Finansów
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 

 

Termin:

Dnia 7.02.2008 roku o godzinie 9:00 w sali nr 6 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1 odbędzie się test i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Podinspektora

w Zespole Księgowości Podatkowej

w Dziale Dochodów Gminy

Wydziału Budżetu i Finansów
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: L.p.

Nazwisko i imię

Miejscowość

 1.  

Agnieszka Deierling - Binkowska

Wałbrzych

 1.  

Anna Chrzan

Wałbrzych

 1.  

Regina Godfryd

Wałbrzych

 1.  

Elżbieta Szałata

Wałbrzych

 1.  

Katarzyna Szyszka

Wałbrzych Małgorzata Rybińska – Sekretarz Komisji

Wałbrzych, dnia 4 lutego 2008

 

 

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko Podinspektora

w Zespole Księgowości Podatkowej

w Dziale Dochodów Gminy

Wydziału Budżetu i Finansów


  1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie i min. 3-letni staż pracy lub

 • wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • specjalistyczna wiedza z zakresu ogólnego prawa podatkowego,

 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta,

 • doświadczenie w zakresie księgowości,

 • umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,

 • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

 • fachowość i profesjonalizm w działaniach,

 • umiejętności interpersonalne,

 • samodzielność w myśleniu i działaniu,

 • obsługa programów komputerowych,

   

   

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 • prowadzenie księgowości podatkowej,

 • rozliczanie inkasentów,

 • prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.


Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy


Wymagane DOKUMENTY

  1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

  2. List motywacyjny,

  3. Świadectwa ukończenia szkoły,

  4. Potwierdzenia ukończonych kursów, szkoleń,

  5. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru),

  6. Referencje (mile widziane),

  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami.).

  8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,


Oferty należy składać w opisanych, zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w terminie do 30 stycznia 2008 na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.


Informacja o terminie przeprowadzenia rozmowy oraz testu kwalifikacyjnego z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie umieszczona w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1.

 

OPIS STANOWISKA PRACY


Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Zespół Księgowości Podatkowej

Kod komórki: WBiF/DDG

Kategoria zaszeregowania: XIII


Cele istnienia stanowiska pracy

Celem stanowiska jest prowadzenie księgowości podatkowej.


Miejsce w strukturze organizacyjnej

Podlega: Głównemu Specjaliście Zespołu Księgowoći Podatkowej, Zastępcy Naczelnika Działu Dochodów Gminy, Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów, Skarbnikowi

Zastępuje : pracowników prowadzących księgowość podatkową.

Zastępowany jest przez : jw.


Zakres wykonywanych zadań

 1. prowadzenie księgowości podatkowej z tytułu podatków i opłat lokalnych,

 2. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w w/w zakresie,

 3. kontrola terminowości wpłat od podatników i inkasentów,

 4. wszczynanie i prowadzenie postępowań w sprawie okreslenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz określenia wysokości odsetek za zwłokę,

 5. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

 6. przestrzeganie rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,

 7. terminowe i rzetelne podawanie danych do sprawozdań oraz wniosków.

   


Wymogi Kwalifikacyjne niezbędne

Wymagane wykształcenie

konieczne : średnie

pożądane : wyższe prawnicze- administracja lub ekonomiczne

Wymagane uprawnienia


Doświadczenie zawodowe

W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie wymagane min 3 lata stażu pracy. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej.

Wymagana wiedza specjalistyczna

  Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza znajomość przepisów:

 • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 • ustawy Ordynacja podatkowa,

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 • ustawy o rachunkowości,

 • ustawy o opłacie skarbowej

  i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw


Wymogi kwalifikacyjne dodatkowe

Wymagane umiejętności i zdolności

 1. Doświadczenie w zakresie obsługi klienta,

 2. Doświadczenie z zakresu księgowości,

 3. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

 4. Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

 5. Fachowość i profesjonalizm w działaniach,

 6. Umiejętności interpersonalne a także samodzielnego myślenia i działania,

 7. Obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych.

   


kwestionariusz osobowy

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15 10:10:17
Data udostępnienia informacji: 2008-01-15 10:10:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 10:10:17