Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
       Biuro Zarządzania Kryzysowego
       Wydział Budżetu i Finansów
       Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
       Wydział Rozwoju Miasta
       Wydział Infrastruktury Miasta
          PRZYDZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH
          PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY
          WZAJEMNA ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH
          REGULACJA UPRAWNIEŃ DO LOKALU MIESZKALNEGO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY LUB PO OPUSZCZENIU LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ SKUTKUJĄCEGO ROZWIĄZANIEM UMOWY NAJMU
          ZAMIANA LOKALU Z URZĘDU I NA WNIOSEK
          ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
          UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS OKREŚLONY
          PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CHĘCI WZAJEMNEJ ZAMIANY
          PRZYZNAWANIE PIERWSZEŃSTWA DO OTRZYMANIA LOKALU SOCJALNEGO
          PRZYDZIAŁ LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY DLA OSÓB NIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PRZEDŁUŻENIA UMOWY O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO
          PRZEPISANIE NA INNEGO NAJEMCĘ PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO
          UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO
          UDZIELENIE PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU Z POMINIĘCIEM TRYBU PRZETARGOWEGO
          ODDANIE W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO
          UMORZENIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE ORAZ UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
          UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO SAMODZIELNIE PRZEZ NAJEMCĘ I NA JEGO KOSZT
          WYRAŻENIE ZGODY NA CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁKI
          ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W NAJEM
          ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DZIERŻAWĘ
          SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
          NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
          SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW
          SKŁADANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE SKORZYSTANIA LUB NIE Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI
          REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
          PROWADZENIE NAZEWNICTWA ULIC
          ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI NIEZBĘDNYCH DO POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
          WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
          ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZAD, WYGASZANIE TRWAŁEGO ZARZĄDU
          ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
          REPREZENTOWANIE GMINY WAŁBRZYCH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH
          ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWEJ
          LIKWIDACJA SZKÓD OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OC
          ROZPATRYWANIE PODAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
          REALIZACJA ZAZIELENIANIA MIASTA- PROGRAM ROZWOJU ZIELENI MIEJSKIEJ
          REALIZACJA KONKURSU ŁADNA POSESJA, ŁADNY BALKON, ŁADNE OKNO
          OPINIOWANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENIĄ
          OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
          PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU I UMOWY DZIERŻAWY
          PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
          SPRZEDAŻ GRUNTÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
          BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH
          ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
          PRZEKWALIFIKOWANIE LOKALU NA LOKAL SOCJALNY LUB O UMOWIE NA CZAS NIEOZNACZONY I ZMIANA UMOWY NAJMU Z DOTYCHCZASOWYM NAJEMCĄ LUB BYŁYM NAJEMCĄ ZAJMUJĄCYM LOKAL
          ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH
          WSZCZĘCIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z WYSTĄPIENIEM SZKÓD GÓRNICZYCH W BUDYNKACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WAŁBRZYCH
          ZGODA NA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH
          ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU UŻYTKOWEGO NA TRWAŁE ULEPSZENIE W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY O NAJEM
          UDZIELANIE ZNIŻKI DO STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WAD OBNIŻAJĄCYCH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ
          PRZEJMOWANIE MIENIA I POWIERZANIE W ZARZĄD
          ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
       Biuro Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami
       Urząd Stanu Cywilnego
       Biuro Promocji Miasta
       Biuro Spraw Pracowniczych
    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl


KARTA INFORMACYJNA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

Podstawa prawna

1. Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

2. Uchwała nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zasad nabywania, zbywania , obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

4. Regulamin przeprowadzania przetargów na obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych zatwierdzony Zarządzeniem nr 744/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 listopada 2004 roku.

Wymagane dokumenty

1. Podanie

2. Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku nieruchomości niezabudowanych)

3. Mapa terenu

4. Wypis z rejestru gruntów.

Wzory dokumentów do pobrania

Nie wymagane

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Dział Obrotu Mieniem Komunalnym

Zespół ds. Obrotu Nieruchomościami

ul. Matejki 1 pokój 18 ( I piętro)

szczegółowe informacje na temat realizacji procesu można uzyskać pod numerem telefonu 6655221

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Wydziału Infrastruktury Miasta

ul. Matejki 1 pokój 37 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy

Około 6-9 miesięcy

w zależności od stopnia złożoności sprawy

1. aktualności planu zagospodarowania przestrzennego miasta

2. konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomościami

3. konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.


Ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego następuje w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Informacja o wynikach przetargu jest wywieszania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 1 obok pokoju 18.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – art. 40 ust.5 ustawy z z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz..U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe

Procedura przetargowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych często jest uruchamiana na wniosek osoby zainteresowanej jej nabyciem, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w sytuacji gdy przedmiotem przetargu ma być nieruchomość znajdująca się na obszarze, dla którego brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Nabywca nieruchomości oprócz kwoty zaoferowanej w przetargu ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.


Ilość odwiedzin: 2594
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2005-03-02 09:18:01
Data udostępnienia informacji: 2005-03-02 09:18:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 08:20:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...