Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
    Szkoły i jednostki oświatowe Wałbrzycha
    Jednostki podległe
       MOPS
       MZB
       Schronisko dla Zwierząt
       Muzeum w Wałbrzychu
       OSiR
       BWA
       WOK
       Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"
       BOS
       ZDiK
       MZUK
       WCZS
       Zamek Książ
       MPK
       Straż Miejska w Wałbrzychu
       Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua -Zdrój" sp. z o.o.
       Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" w Wałbrzychu
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 PODSTAWOWE DANE PODMIOTUNAZWA


MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.


ADRES


58-304 Wałbrzych, Ul. Generała Władysława Andersa 48

www.mzb.walbrzych.pl


TEL./FAX


Tel. Zarząd Spółki (074) 842-37-41, 842-42-00, fax 847-60-06


STATUS PRAWNY


SPÓŁKA HANDLOWA : Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


ORGANIZACJAORGANIZACJA PODMIOTU

Organami MZB Sp. z o.o. są :

 • Zgromadzenie Wspólników,

 • Rada Nadzorcza,

 • Zarząd..

Trzech członków Zarządu Spółki nadzoruje pracę w trzech pionach organizacyjnych.

1. W pionie Prezesa Zarządu jest :

  1. Radca Prawny,

  2. Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr oraz Ośrodek Wczasowy KROKUS w Wieleniu,

  3. Samodzielne stanowisko ds. BHP i p.poż.,

  4. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej,

  5. Dział Analiz Ekonomicznych.

  6. Główny Księgowy wraz z :

1.6.1. Referatem Księgowości Finansowo-Materiałowej,

1.6.2. Referatem Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych,

1.6.3. Rachubą Płac.


2. Pion Wiceprezesa ds. Technicznych obejmuje :

2.1. Dział Techniczny,

2.2. Zakład Sprzętu, Transportu i Zaopatrzenia wraz z :

2.2.1. Referatem Sprzętu i Transportu oraz Warsztatem i Narzędziownią,

2.2.2. Referatem Zaopatrzenia i Magazyny,

2.2.3. Zakładem Remontowym i Pogotowiem Technicznym..


3. Pion Członka Zarządu ds. Eksploatacji składa się z :

3.1.1. Referatu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,

3.1.2. Referatu Obsługi Najemców,

3.1.3. Referatu Windykacji.


3.2. Działu Rozliczeń.


3.3. Administracji Domów Mieszkalnych obejmujących 8 jednostek :


3.3.1. ADM Sródmieście,

3.3.2. ADM Nowe Miasto,

3.3.3. ADM Podgórze,

3.3.4. ADM Stary Zdrój,

3.3.5. ADM Szczawienko,

3.3.6. ADM Sobięcin,

3.3.7. ADM Biały Kamień,

3.3.8. ADM Piaskowa Góra-Podzamcze.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU I JEGO KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności Spółki wg Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opisanego w formie aktu notarialnego w dniu 17-05-2001 r., repertorium A nr 3749/2001 jest :

 1. prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego,

 2. realizacja zadań własnych Gminy (w tym zadań spoza sfery użyteczności publicznej, polegających na zarządzaniu, gospodarowaniu oraz administrowaniu komunalnym i innym zasobem oraz nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.


ORGANY PODMIOTU

I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE ORAZ ICH KOMPETENCJE

Zgromadzenie Wspólników Spółki reprezentuje właściciela, którym jest Gmina Wałbrzych – będąca jedynym udziałowcem MZB.

Rada Nadzorcza Spółki to organ kontrolny MZB powołany przez Zgromadzenie Wspólników w składzie :

Józef Gruszka - przewodniczący

Danuta Kośmider - członek

Anna Kwiecień - członek reprezentujący pracowników Spółki.

Zarząd Spółki to organ wykonawczy w Spółce powołany przez Radę Nadzorczą., który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje MZB na zewnątrz w składzie :

Grażyna Muszyńska-Szmaj - prezes Zarządu

Wojciech Czerwiński - wiceprezes Zarządu ds. technicznych

Wiesław Urbański - członek Zarządu ds. eksploatacyjnych.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000 zł i dzieli się na 7200 udziałów równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 500 zł. Wszystkie udziały należą do Gminy Wałbrzych.


MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE PODMIOT

Majątek będący własnością Spółki został przekazany w aporcie MZB przez Gminę Wałbrzych i obejmuje grunty, budynki i budowle, magazyny, urządzenia techniczne, środki transportowe oraz pozostałe środki trwałe znajdujące się w siedzibach Spółki.

Wartość początkowa majątku trwałego to :

 • grunty o wartości 721900,00 zł

 • budynki i budowle o wartości 1983100,00 zł

 • magazyny, urządzenia techniczne o wartości 230632,87 zł

 • środki transportowe o wartości 278370,00 zł

 • pozostałe środki trwałe o wartości 259693,50 zł

RAZEM o wartości 3473696,37 zł

Ponadto na podstawie umowy użyczenia nr 7/WNWiP/2001/911 z dnia 20-09-2001 r. Gmina Wałbrzych użycza w bezpłatne używanie :

 • budynki i budowle,

 • maszyny i urządzenia,

 • pozostałe środki trwałe, tj. wyposażenie

na terenie Ośrodka Wczasowego KROKUS w Wieleniu.


ZASADY FUNKCJONOWANIA PODMIOTUTRYB DZIAŁANIA

W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie umowy generalnej nr 6/WNWiP/912/2001 o zarządzanie z dnia 31-08-2001 r. z późniejszymi zmianami Gmina Wałbrzych na okres od dnia 01-09-2001 r. do 26-06-2004 r. (za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10-06-1995 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) powierza Spółce, a MZB przyjmuje w ramach umowy zarządzanie, gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami i zasobami lokalowymi Gminy oraz bieżące i techniczne utrzymanie tych nieruchomości i zasobów, tj. :

 1. budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych wraz z gruntami,

 2. lokali mieszkalnych lokatorskich stanowiących własność Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

 3. lokali użytkowych w nieruchomościach będących własnością i współwłasnością Gminy,

 4. garaży i zespołów garaży.


SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

Spółka opracowała Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 16/2002 z dnia 20-05-2002 r.

Regulamin określa, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 20-12-1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) szczegółowe warunki korzystania z usług publicznych świadczonych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu, a dotyczące :

 1. zakresu świadczonych usług,

 2. zawierania umów o zarządzanie nieruchomościami i innych,

 3. form uiszczania opłat,

 4. obowiązków odbiorców usług (usługobiorców),

 5. obowiązków MZB Sp. z o.o. wobec odbiorców usług.


SPOSOBY PRZYJMOWANIA

I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy w Spółce załatwiane są w następujący sposób.

Pisma są kierowane na adres Spółki

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Władysława Andersa 48

 • pocztą,

 • pocztą elektroniczną na adres mzb@mzbwalbrzych.pl,

 • faxem na nr tel. (074) 847-60-06,

 • we wtorki każdego tygodnia przyjmowani są interesanci przez osoby z kierownictwa Spółki od godz. 8.oo do 15.oo. W sekretariacie głównym znajdującym się w budynku przy ul. Andersa 48 na I piętrze, pokój 10 następuje rejestracja pism.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze sprawami kierują pisma do odpowiednich komórek organizacyjnych Spółki, które w ciągu 14 dni zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o sposobie załatwienia sprawy i podjętych w tym celu działaniach. Sprawy są załatwiane w kolejności wpływu o ile nie wymagają szybkiego działania.

W ramach struktur organizacyjnych Spółki działa całodobowe Pogotowie Techniczne, które świadczy usługi w przypadku awarii, klęsk żywiołowych i innych nieszczęść zaistniałych w zasobach lokalowych administrowanych przez MZB – adres : Pogotowie Techniczne, 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 48,

Tel. (074) 847-71-10.


PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE

I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa dotyczące dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej administrowanych zasobów w poszczególnych Administracjach Domów Mieszkalnych :

 1. ADM Śródmieście 58-300 Wałbrzych , ul. Mickiewicza 35
  kierownik ADM tel. (074) 887-05-27

 2. ADM Nowe Miasto 58-301 Wałbrzych, ul. Sygietyńskiego 19
  kierownik ADM tel. (074) 842-51-64

 3. ADM Podgórze 58-303 Wałbrzych, ul. Jagiellońska 7-9
  kierownik ADM tel. (074) 887-05-37

 4. ADM Stary Zdrój 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 48
  kierownik ADM tel. (074) 887-05-40

 5. ADM Szczawienko 58-306 Wałbrzych, ul. Lelewela 2b
  kierownik ADM tel. (074) 840-27-25

 6. ADM Sobięcin 58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 81a
  kierownik ADM tel. (074) 847-05-45

 7. ADM Biały Kamień 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 165
  kierownik ADM tel. (074) 887-05-48

 8. ADM Piaskowa Góra-Podzamcze 58-309 Wałbrzych, ul. Topolowa 25b
  kierownik ADM tel. (074) 840-27-20
 

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-14 14:36:54
Data udostępnienia informacji: 2004-07-14 14:36:54
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-26 11:15:15

Wersja do wydruku...