Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
    2003 rok
    2004 rok
    2005 rok
    2006 rok
       Sprawozdania z realizacji Zarządzeń Prezydenta oraz z działalności Prezydenta za 2006 r.
       styczeń
       luty
       marzec
       kwiecień
          Zarządzenie nr 256/06
          Zarządzenie nr 257/06
          Zarządzenie nr 258/06
          Zarządzenie nr 259/06
          Zarządzenie nr 260/06
          Zarządzenie nr 261/06
          Zarządzenie nr 262/06
          Zarządzenie nr 263/06
          Zarządzenie nr 264/06
          Zarządzenie nr 265/06
          Zarządzenie nr 266/06
          Zarządzenie nr 267/06
          Zarządzenie nr 268/06
          Zarządzenie nr 269/06
          Zarządzenie nr 270/06
          Zarządzenie nr 271/06
          Zarządzenie nr 272/06
          Zarządzenie nr 273/06
          Zarządzenie nr 274/06
          Zarządzenie nr 275/06
          Zarządzenie nr 276/06
          Zarządzenie nr 277/06
          Zarządzenie nr 278/06
          Zarządzenie nr 279/06
          Zarządzenie nr 280/06
          Zarządzenie nr 281/06
          Zarządzenie nr 282/06
          Zarządzenie nr 283/06
          Zarządzenie nr 284/06
          Zarządzenie nr 285/06
          Zarządzenie nr 286/06
          Zarządzenie nr 287/06
          Zarządzenie nr 288/06
          Zarządzenie nr 289/06
          Zarządzenie nr 290/06
          Zarządzenie nr 291/06
          Zarządzenie nr 292/06
          Zarządzenie nr 293/06
          Zarządzenie nr 294/06
          Zarządzenie nr 295/06
          Zarządzenie nr 296/06
          Zarzadzenie nr 297/06
          Zarządzenie nr 298/06
          Zarządzenie nr 300/06
          Zarządzenie nr 301/06
          Zarządzenie nr 302/06
          Zarządzenie nr 303/06
          Zarządzenie nr 304/06
          Zarządzenie nr 305/06
          Zarządzenie nr 306/06
          Zarządzenie nr 307/06
          Zarządzenie nr 308/06
       maj
       czerwiec
       lipiec
       sierpień
       wrzesień
       październik
       listopad
       grudzień
    2007 rok
    2008 rok
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki
A A A


Zarządzenie Nr 302 /06

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Z DNIA  27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie umorzenia  zaległości czynszowych  w kwocie 372.214,61 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu, po zgonie niżej wymienionych najemców.

  

            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 11 ust.2  i § 3 ust.1 pkt 1  Uchwały Nr XXXIII/124/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia  29 listopada 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

  

§ 1

  

Postanawiam umorzyć zaległości czynszowe:

 1. Danucie Sałata (poprzednie nazwisko Szczepańska), zmarłej w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 8.277,51 zł (słownie osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 51/100), na którą składa się należność główna w kwocie 4.948,93 ( słownie cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 93/100) oraz odsetki w kwocie 3.328,58 zł (słownie trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 58/100).

 2. Czesławowi Kopij, zmarłemu w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie  5.500,32 zł (słownie pięć tysięcy pięćset złotych 32/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.384,28 zł ( słownie trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 28/100) oraz odsetki w kwocie 2.116,04 zł (słownie dwa tysiące sto szesnaście złotych 04/100).

 3. Waldemarowi Sokołowskiemu, zmarłemu w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 20.358,21 (słownie dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 21/100), na którą składa się należność główna w kwocie 13.000,76 zł ( słownie trzynaście tysięcy złotych 76/100) oraz odsetki w kwocie 7.357,45 zł (słownie siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 45/100). 

 4. Wiesławowi Zagórskiemu, zmarłemu w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 10.231,70 zł (słownie dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 70/100), na którą składa się należność główna w kwocie 6.826,88 zł ( słownie  sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 88/100) oraz odsetki w kwocie 3.404,82 zł (słownie trzy tysiące czterysta cztery złote 82/100).

 5. Marianowi Grzesiak, zmarłemu w dniu *.,  za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 8.914,46 zł (słownie osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych 46/100), na którą składa się należność główna w kwocie 5.135,58 zł ( słownie pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 58/100) oraz odsetki w kwocie 3.778,88 zł (słownie trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem  złotych 88/100). 

 6. Alicji Żołna, zmarłej w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 3.813,84 zł (słownie trzy tysiące osiemset trzynaście złotych 84/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.959,00 zł ( słownie dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) oraz odsetki w kwocie 854,84 zł (słownie  osiemset pięćdziesiąt cztery złote 84/100). 

 7. Krzysztofowi Drumińskiemu, zmarłemu w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 17.514,46 zł (słownie siedemnaście  tysięcy pięćset czternaście złotych 46/100), na którą składa się należność główna w kwocie  12.518,78 zł ( słownie dwanaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych 78/100) oraz odsetki w kwocie 4.995,68 zł (słownie cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 68/100). 

 8. Stanisławie Bieleckiej, zmarłej w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 10.287,97 zł (słownie dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 97/100), na którą składa się należność główna w kwocie 7.265,28 zł ( słownie  siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) oraz odsetki w kwocie 3.022,69 zł (słownie trzy tysiące dwadzieścia dwa złote 69 /100) .

 9. Robertowi Borowiak, zmarłemu w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 14.701,42 zł (słownie czternaście tysięcy siedemset jeden złotych 42/100), na którą składa się należność główna w kwocie 8.872,87 zł ( słownie osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 87/100) oraz odsetki w kwocie 5.828,55 zł (słownie pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 55/100). 

 10. Stefanii Wojno, zmarłej w dniu *., za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 5.458,07 zł (słownie pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 07/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.528,80 zł ( słownie  trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 80/100) oraz odsetki w kwocie 1.929,27 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100).

 11. Bronisławie Stankiewicz, zmarłej w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 3.894,15 zł (słownie trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 15/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.554,14 zł ( słownie dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 14/100) oraz odsetki w kwocie 1.340,01 zł (słownie  jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 01/100).

 12. Bolesławowi Małek, zmarłemu w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 3.754,59 zł (słownie trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 59/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.111,47 zł ( słownie dwa tysiące sto jedenaście złotych 47/100) oraz odsetki w kwocie 1.643,12 zł (słownie jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote 12/100). 

 13. Antoniemu Cycen, zmarłemu w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 10.617,09 zł (słownie dziesięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych 09/100), na którą składa się należność główna w kwocie 5.968,13 zł ( słownie  pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 13/100) oraz odsetki w kwocie 4.648,96 zł (słownie cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 96/100). 

 14. Mariannie Grduszak, zmarłej w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 15.420,37 zł (słownie piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 37/100), na którą składa się należność główna w kwocie 10.675,21 zł (słownie dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 21/100) oraz odsetki w kwocie 4.745,16 zł (słownie cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 16/100).

 15. Stanisławowi Matjas, zmarłemu w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 27.274,08 zł (słownie dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 08/100), na którą składa się należność główna w kwocie 15.590,53 zł ( słownie piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 53/100) oraz odsetki w kwocie 11.683,55 zł (słownie jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 55/100).

 16. Mariannie Pawlak, zmarłej w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 300,98 zł (słownie trzysta złotych 98/100), na którą składa się należność główna w kwocie 287,64 zł ( słownie dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 64/100) oraz odsetki w kwocie 13,34 zł (słownie trzynaście złotych 34/100).

 17. Ryszardowi Kazimierek, zmarłemu w dniu *.- za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 2.116,41 zł (słownie dwa tysiące sto szesnaście złotych 41/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.452,76 zł ( słownie jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt dwa złote 76/100) oraz odsetki w kwocie 663,65 zł (słownie sześćset sześćdziesiąt trzy złote 65/100.)

 18. Leonowi Siudzińskiemu, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 1.726,95 zł (słownie jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych 95/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.111,59 zł ( słownie jeden tysiąc sto jedenaście złotych 59/100) oraz odsetki w kwocie 615,36 zł (słownie sześćset piętnaście złotych 36/100). 

 19. Genowefie Prądzyńskiej, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 2.685,49 zł (słownie dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 49/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.792,81 zł ( słownie jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 81/100) oraz odsetki w kwocie 892,68 zł (słownie osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 68/100). 

 20. Romualdowi Bienieckiemu, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 836,53 zł (słownie osiemset trzydzieści sześć złotych 53/100), na którą składa się należność główna w kwocie 664,09 zł ( słownie sześćset sześćdziesiąt cztery złote 09/100) oraz odsetki w kwocie 172,44 zł (słownie sto siedemdziesiąt dwa złote 44/100). 

 21. Januszowi Bugaj, zmarłemu w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 334,60 zł (słownie trzysta trzydzieści cztery złote 60/100), na którą składa się należność główna w kwocie 257,70 zł ( słownie dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) oraz odsetki w kwocie 76,90 zł (słownie siedemdziesiąt sześć złotych 90/100).

 22. Halinie Lachowicz, zmarłej w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. * w kwocie 1.679,37 zł (słownie jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 37/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.076,26 zł ( słownie jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć złotych 26/100) oraz odsetki w kwocie 603,11 zł (słownie sześćset trzy złote 11/100). 

 23. Jarosławowi Gliwińskiemu, zmarłemu w dniu *. - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.220,95 zł (słownie jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych 95/100), na którą składa się należność główna w kwocie 729,25 zł ( słownie siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) oraz odsetki w kwocie 491,70 zł (słownie czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100). 

 24. Aleksanderowi Pomersbach, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *  kwocie 2.259,98 zł (słownie dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.963,63 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100) oraz odsetki w kwocie 296,35 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 35/100). 

 25. Walerii Landa, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy  ul. *w kwocie 2.707,51 zł (słownie dwa tysiące siedemset siedem złotych 51/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.240,20 zł ( słownie dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 20/100) oraz odsetki w kwocie 467,31 zł (słownie czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100). 

 26. Elżbiecie Janowskiej,  zmarłej w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 365,30 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 30/100), na którą składa się należność główna w kwocie 240,10 zł ( słownie dwieście czterdzieści złotych 10/100) oraz odsetki w kwocie 125,20 zł (słownie sto dwadzieścia pięć złotych 20/100). 

 27. Wandzie Kieras, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy  ul. *w kwocie 1.203,69 zł (słownie jeden tysiąc dwieście trzy złote 69/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.083,61 zł ( słownie jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy złote 61/100) oraz odsetki w kwocie 120,08 zł (słownie sto dwadzieścia złotych 08/100). 

 28. Teresie Redmerskiej, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.097,50 (słownie dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.627,77 zł ( słownie jeden tysiąc sześćset dwadzieścia siedem złotych 77/100) oraz odsetki w kwocie 469,73 zł (słownie czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 73/100). 

 29. Antoniemu Zaczkowskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.331,88 zł (słownie jeden tysiąc trzysta trzydzieści jeden złotych 88/100), na którą składa się należność główna w kwocie 844,67 zł ( słownie osiemset czterdzieści cztery złote 67/100) oraz odsetki w kwocie 487,21 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 21/100). 

 30. Leopoldowi Dziura, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 986,88 zł (słownie dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 88/100), na którą składa się należność główna w kwocie 841,52 zł ( słownie osiemset czterdzieści jeden złotych 52/100) oraz odsetki w kwocie 145,36 zł (słownie sto czterdzieści pięć złotych 36/100). 

 31. Ireneuszowi Chętnik, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 306,40 zł (słownie trzysta sześć złotych 40/100), na którą składa się należność główna w kwocie 181,61 zł ( słownie sto osiemdziesiąt jeden złotych 61/100) oraz odsetki w kwocie 124,79 zł (słownie sto dwadzieścia cztery złote 79/100).

 32. Józefowi Chmielewskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.614,55 zł (słownie dwa tysiące sześćset czternaście złotych 55/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.706,34 zł ( słownie  jeden tysiąc siedemset sześć złotych 34/100) oraz odsetki w kwocie 908,21 zł (słownie dziewięćset osiem złotych 21/100). 

 33. Irenie Sowińskiej,  zmarłej w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.756,68 zł (słownie jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 68/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.357,02 zł ( słownie jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 02/100) oraz odsetki w kwocie 399,66 zł (słownie trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 66/100). 

 34. Barbarze Szafrańskiej, zmarłej w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 946,00 zł (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100), na którą składa się należność główna w kwocie 753,83 zł ( słownie siedemset pięćdziesiąt trzy złote 83/100) oraz odsetki w kwocie 192,17 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100). 

 35. Salomei Pieckiej, zmarłej w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.825,73 zł (słownie jeden tysiąc osiemset dwadzieścia pięć złotych 73/100), na którą składa się należność główna w kwocie 773,45 zł ( słownie siedemset siedemdziesiąt trzy złote 45/100) oraz odsetki w kwocie 1.052,28 zł (słownie jeden tysiąc pięćdziesiąt dwa złote 28/100). 

 36. Leonardowi Barrek, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 409,13 zł (słownie czterysta dziewięć złotych 13/100), na którą składa się należność główna w kwocie 369,73 zł ( słownie trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 73/100) oraz odsetki w kwocie 39,40 zł (słownie trzydzieści dziewięć złotych 40/100). 

 37. Andrzejowi Kaczyńskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 602,48 zł (słownie sześćset dwa złote 48/100), na którą składa się należność główna w kwocie 479,39zł ( słownie czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) oraz odsetki w kwocie 123,09 zł (słownie sto dwadzieścia trzy złote 09/100). 

 38. Janowi Jabłońskiemu,  zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 423,33 zł (słownie czterysta dwadzieścia trzy złote 33/100), na którą składa się należność główna w kwocie 382,66 zł ( słownie trzysta osiemdziesiąt dwa złote 66/100) oraz odsetki w kwocie 40,67 zł (słownie czterdzieści złotych 67/100).

 39.  Stefanowi Babulewicz, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 39,30 zł (słownie trzydzieści dziewięć złotych 30/100), na którą składa się należność główna w kwocie 30,44 zł ( słownie trzydzieści złotych 44/100) oraz odsetki w kwocie 8,86 zł (słownie osiem złotych 86/100). 

 40. Mieczysławowi Sułowskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. * wkwocie 261,33 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 33/100), na którą składa się należność główna w kwocie 228,98 zł ( słownie dwieście dwadzieścia osiem złotych 98/100) oraz odsetki w kwocie 32,35 zł (słownie trzydzieści dwa złote 35/100). 

 41. Władysławowi Busz, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 452,53  zł (słownie czterysta pięćdziesiąt dwa złote 53/100), na którą składa się należność główna w kwocie 423,76 zł ( słownie czterysta dwadzieścia trzy  złote 76/100) oraz odsetki w kwocie 28,77  zł (słownie dwadzieścia osiem złotych 77/100) .

 42. Jadwidze Nawrot, zmarłej w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.702,88 zł (słownie jeden tysiąc siedemset dwa złote 88/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.346,36 zł ( słownie jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych 36/100) oraz odsetki w kwocie 356,52 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 52/100). 

 43. Mariannie  Misiarczyk, zmarłej w dniu *za  lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.586,75 zł (słownie jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 75/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.131,81 zł ( słownie jeden tysiąc sto trzydzieści jeden złotych 81/100) oraz odsetki w kwocie 454,94 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt cztery złote 94/100).

 44. Eugeniuszowi Mularskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 3.543,26 zł (słownie trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 26/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.316,33 zł ( słownie dwa tysiące trzysta szesnaście złotych 33/100) oraz odsetki w kwocie 1.226,93 zł (słownie jeden tysiąc dwieście dwadzieścia sześć złotych 93/100). 

 45. Bogusławowi Dzik, według stanu na dzień 31 listopada 2003r.- za samowolnie zajmowany lokal mieszkalny przy ul. * kwocie  9.757,70 zł (słownie dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100), na którą składa się należność główna w kwocie 6.272,74 zł ( słownie sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 74/100) oraz odsetki w kwocie 3.484,96 zł (słownie trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery  złote 96/100).

 46. Romanowi Szyszko, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 6.551,02 zł (słownie sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 02/100), na którą składa się należność główna w kwocie 5.045,97 zł ( słownie pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 97/100) oraz odsetki w kwocie 1.505,05 zł (słownie jeden tysiąc pięćset pięć złotych 05/100). 

 47. Władysławowi Żołądek, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 432,06 zł (słownie czterysta trzydzieści dwa złote 06/100), na którą składa się należność główna w kwocie 374,58 zł ( słownie trzysta siedemdziesiąt cztery złote 58/100) oraz odsetki w kwocie 57,48 zł (słownie pięćdziesiąt siedem złotych 48/100).

 48. Stefanowi Brzuszkiewicz, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 4.983,07 zł (słownie cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 07/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.077,75 zł ( słownie trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 75/100) oraz odsetki w kwocie 1.905,32 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset pięć złotych 32/100). 

 49. Mieczysławowi Dzioba, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 6.052,30 zł (słownie sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 30/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.108,61 zł ( słownie trzy tysiące sto osiem złotych 61/100) oraz odsetki w kwocie 2.943,69 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 69/100). 

 50. Pawłowi Erbreder, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 13.154,51 zł (słownie trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 51/100), na którą składa się należność główna w kwocie 8.706,71 zł  ( słownie osiem tysięcy siedemset sześć złotych 71/100) oraz odsetki w kwocie 4.447,80 zł (słownie cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 80/100). 

 51. Damianowi Kulikowi, zmarłemu w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 5.109,94 zł (słownie pięć tysięcy sto dziewięć złotych 94/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.573,93 zł ( słownie trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 93/100) oraz odsetki w kwocie 1.536,01 zł (słownie jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć złotych 01/100). 

 52. Marianowi Liber, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 7.186,90 zł (słownie siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 90/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.917,99 zł ( słownie trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 99/100) oraz odsetki w kwocie 3.268,91 zł (słownie trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 91/100). 

 53. Mieczysławowi Ceremudze, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 5.157,74 zł (słownie pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 74/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.133,47 zł ( słownie trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote 47/100) oraz odsetki w kwocie 2.024,27 zł (słownie dwa tysiące dwadzieścia cztery złote 27/100). 

 54. Jerzemu Busch, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 11.922,69 zł (słownie jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 69/100), na którą składa się należność główna w kwocie 7.681,38 zł ( słownie siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 38/100) oraz odsetki w kwocie 4.241,31 zł (słownie cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 31/100).

 55. Władysławowi Siek, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 6.713,44 zł (słownie sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych 44/100), na którą składa się należność główna w kwocie 4.577,41 zł ( słownie cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 41/100) oraz odsetki w kwocie 2.136,03 zł (słownie dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych 03/100). 

 56. Kazimierzowi Żywickiemu, zmarłemu w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 9.705,35 zł (słownie dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 35/100), na którą składa się należność główna w kwocie 6.358,03 zł ( słownie sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 03/100) oraz odsetki w kwocie 3.347,32 zł (słownie trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 32/100). 

 57. Janinie Trzeciak, zmarłej w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 11.761,43zł (słownie jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100), na którą składa się należność główna w kwocie 6.578,95 zł ( słownie sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 95/100) oraz odsetki w kwocie 5.182,48 zł (słownie pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 48/100). 

 58. Stanisławowi Adamczyk, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 4.855,74 zł (słownie cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 74/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.564,60 zł ( słownie trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100) oraz odsetki w kwocie 1.291,14 zł (słownie jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 14/100). 

 59. Zenonowi Płocharskiemu, zmarłemu w dniu * oraz Januszowi Płocharskiemu, zmarłemu w dniu *  - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.629,20 zł (słownie jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100),  na którą składa się należność główna w kwocie 1.181,54 zł ( słownie jeden tysiąc sto osiemdziesiąt jeden złotych 54/100) oraz odsetki w kwocie 447,66 (słownie czterysta czterdzieści siedem złotych 66/100). 

 60. Halinie Mastalerz, zmarłej w dniu*za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 484,77 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt cztery złote 77/100), na którą składa się należność główna w kwocie 371,75 zł ( słownie trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 75/100) oraz odsetki w kwocie 113,02 zł (słownie sto trzynaście złotych 02/100)

 61. Ryszardowi Popławskiemu, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 13.344,55 zł (słownie trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 55/100), na którą składa się należność główna w kwocie 7.345,73 zł ( słownie siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 73/100) oraz odsetki w kwocie 5.580,52 zł (słownie pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 52/100) oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 418,30 zł ( słownie czterysta osiemnaście złotych 30/100).

 62. Mirosławowi Woronieckiemu, zmarłemu w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.997,76 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 76/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.066,87 zł ( słownie jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych 87/100) oraz odsetki w kwocie 1.930,89 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych  89/100).

 63. Krzysztofowi Rozynek, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 1.514,10 zł (słownie jeden tysiąc  pięćset czternaście złotych 10/100), na którą składa się należność główna w kwocie  1.219,78 zł ( słownie jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 78/100) oraz odsetki w kwocie 294,32 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 32/100).  

 64. Irenie Sawaryn, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. * kwocie  440,48 zł (słownie czterysta czterdzieści złotych 48/100), na którą składa się należność główna w kwocie 405,43 zł ( słownie czterysta pięć złotych 43/100) oraz odsetki w kwocie 35,05 zł (słownie trzydzieści pięć złotych 05/100). 

 65. Antoninie Dąbrowskiej, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 6.181,93 zł (słownie sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 93/100), na którą składa się należność główna w kwocie 4.347,49 zł ( słownie cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 49/100) oraz odsetki w kwocie 1.834,44 zł (słownie jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote 44/100).

 66. Witoldowi Borzemskiemu, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.368,92 zł (słownie dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 92/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.876,70 zł ( słownie jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) oraz odsetki w kwocie 492,22 zł (słownie czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 22/100).

 67. Bronisławowi Lesińskiemu, zmarłemu w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 13.697,17 zł (słownie trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 17/100), na którą składa się należność główna w kwocie 7.697,16 zł ( słownie siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100) oraz odsetki w kwocie 6.000,01 zł (słownie sześć tysięcy złotych 01/100).

 68. Irenie Człapińskiej, zmarłej w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 200,05 zł (słownie dwieście złotych 05/100), na którą składa się należność główna w kwocie 147,29 zł  ( słownie sto czterdzieści siedem złotych 29/100) oraz odsetki w kwocie 52,76 zł (słownie pięćdziesiąt dwa złote 76/100). 

 69. Marii Piernac, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 178,51 zł (słownie sto siedemdziesiąt osiem złotych 51/100), na którą składa się należność główna w kwocie 175,69 zł ( słownie sto siedemdziesiąt pięć złotych 69/100) oraz odsetki w kwocie 2,82 zł (słownie dwa złote 82/100). 

 70. Irenie Musikowskiej, zmarłej w dniu * za  lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.451,28 zł (słownie dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 28/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.196,19 zł ( słownie dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100) oraz odsetki w kwocie 255,09 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 09/100). 

 71. Annie Stelmachowskiej, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 549,60 zł (słownie pięćset czterdzieści dziewięć złotych 60/100), na którą składa się należność główna w kwocie 460,70 zł ( słownie czterysta sześćdziesiąt złotych 70/100) oraz odsetki w kwocie 88,90 zł (słownie osiemdziesiąt osiem złotych 90/100). 

 72. Ewie Guzowskiej, zmarłej w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. * w  kwocie 7.996,69 zł (słownie siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 69/100), na którą składa się należność główna w kwocie 5.610,48 zł ( słownie pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 48/100) oraz odsetki w kwocie 2.386,21 zł (słownie dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 21/100). 

 73. Kazimierzowi Nurzyńskiemu, zmarłemu w dniu *- za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 2.928,11 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 11/100), na którą składa się należność główna w kwocie 2.105,66 zł ( słownie dwa tysiące sto pięć złotych 66/100) oraz odsetki w kwocie 822,45 zł (słownie osiemset dwadzieścia dwa złote 45/100).

 74. Irenie Sputo, zmarłej w dniu * za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie  1.777,10 zł (słownie jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 10/100), na którą składa się należność główna w kwocie 1.192,00 zł ( słownie jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) oraz odsetki w kwocie 585,10 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 10/100).  

 75. Jadwidze Hołowacz, zmarłej w dniu * - za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 864,11 zł (słownie osiemset sześćdziesiąt cztery złote 11/100), na którą składa się należność główna w kwocie 787,39 zł ( słownie siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 39/100) oraz odsetki w kwocie 76,72 zł (słownie siedemdziesiąt sześć złotych 72/100). 

 76. Mariuszowi Michalskiemu, zmarłemu w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. * w  kwocie 588,74 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 74/100), na którą składa się należność główna w kwocie 505,67 zł ( słownie pięćset pięć złotych 67/100) oraz odsetki w kwocie 83,07 zł (słownie osiemdziesiąt trzy złote 07/100)

 77. Zofii Bogdał, zmarłej w dniu *za lokal mieszkalny przy ul. *w kwocie 4.335,04 zł (słownie cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 04/100), na którą składa się należność główna w kwocie 3.714,19 zł ( słownie trzy tysiące siedemset czternaście złotych 19/100) oraz odsetki w kwocie 620,85 zł (słownie sześćset dwadzieścia złotych 85/100). 

 

§2

  

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 *wyłączenie ustawa o ochronie danych osobowych 

Ilość odwiedzin: 246
Nazwa dokumentu: w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 372.214,61 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu, po zgonie niżej wymienionych najemców.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-28 14:23:22
Data udostępnienia informacji: 2006-04-28 14:23:22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-04 14:40:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...