• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Anieli, Feliksa et Kamili
Dimanche, 31 May 2020
Przepisy prawne
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm., 
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz.U. z 2016, poz. 1300,

AKTY NORMATYWNE WEWNĘTRZNE
 

ANKIETA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
Załącznik: 
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter