• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Anieli, Feliksa et Kamili
Dimanche, 31 May 2020
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Sprawozdanie 
z wykonania Uchwały Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwałą Nr XV/211/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. przyjęła Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter