• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Danieli, Irwina i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipca 2020
Wałbrzych
01.07.2019
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

W październiku 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych na lata 2016-2019. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52 j.t. ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 usp). Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym (art. 160 § 1). 

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Wałbrzycha z prośbą
o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Świdnicy – 50 ławników, w tym do Wydziału Cywilnego – 40 osób i do Wydziału Karnego – 10 osób;
 • do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – 21 ławników, w tym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 8 osób i do Wydziału Pracy – 13 osób.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku (w związku z faktem, iż dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy tj. 1 lipca 2019 r. do godziny 15.30).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Wałbrzycha po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, po czym wypełnione składać w Biurze Organizacyjnym (Referat Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej) w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1, pokój nr 24 (II piętro).
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki do pobrania:
RODO klauzula informacyjna - wybory ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika/wersja edytowalna
Oświadczenie – rodzic
Oświadczenie – przestępstwo
Lista osób zgłaszających kandydata
Lista osób zgłaszających kandydata/wersja edytowalna

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter