• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Danieli, Irwina i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipca 2020
Wałbrzych
16.02.2015
Spotkanie informacyjno–warsztatowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie informacyjno – warsztatowe organizowane
w dniu 17.03.2015r. dotyczące korzyści wynikających z zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach usług i instrumentów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

            Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu już od miesiąca lutego 2015r. zaprasza
do współpracy przedsiębiorców, którzy w bieżącym roku chcą zatrudnić osoby bezrobotne, w tym także z udziałem środków Funduszu Pracy. Proponujemy przedsiębiorcom pomoc w:

 

Zysk dla pracodawcy

Rodzaj wsparcia

Optymalny wybór kandydatów do pracy prowadzony
z udziałem doradców zawodowych
oraz oszczędność czasu przy doborze pracowników.

Poradnictwo zawodowe.

Uzyskanie bezpłatnej pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Upowszechnianie zgłoszonych ofert pracy.

Pośrednictwo pracy.

Współfinansowanie wynagrodzenia i składki ZUS
z udziałem środków Urzędu.

Prace interwencyjne dotyczące zatrudnienia bezrobotnych  przygotowanych do pracy.

Współfinansowanie wynagrodzenia
z udziałem środków Urzędu.

       1) Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
          osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2) Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie
    bezrobotnego rodzica powracającego na rynek
     pracy po przerwie związanej z wychowaniem
      dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Współfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne należne pracodawcy z udziałem środków Urzędu.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
za zatrudnienie osób do 30 roku życia.

Gwarancja skierowania bezrobotnego do 30 roku życia na staż do wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy oraz finansowanie stypendium za staż bezrobotnemu. Jednorazowa premia dla pracodawcy za zatrudnienie
na okres 6 miesięcy po stażu.

Bon stażowy – staż przez okres 6 miesięcy,
o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić bezrobotnego
po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy.

Gwarancja dla pracodawcy refundacji
przez okres 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne.

Bon zatrudnieniowy – zatrudnienie bezrobotnego
do 30 roku życia na okres 18 miesięcy.

 

Możliwość sprawdzenia bezrobotnego,
przygotowanie go do pracy na danym stanowisku według oczekiwań i potrzeb.

Finansowanie przez Urząd stypendium
za staż bezrobotnemu.

Staż – staż przez okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić bezrobotnego po jego zakończeniu na okres kolejnych 3 miesięcy.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
z udziałem środków Urzędu.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – zatrudnienie bezrobotnego i utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres min. 24 miesięcy
(możliwa jest fluktuacja na stanowisku pracy).

Grant na utworzenie stanowiska telepracy
wypłacany z góry z udziałem środków Urzędu.

Grant na telepracę – utworzenie stanowiska telepracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną i utrzymanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
lub 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu.

 

            Stąd zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjno – warsztatowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, podczas którego:

       1)  przedstawimy więcej informacji w tym zakresie,

       2)  udzielimy wyjaśnień i pomocy w wypełnieniu stosownych wniosków.

       Ze względu na organizację części warsztatowej spotkania, osoby zainteresowane prosimy
o dokonanie zgłoszenia udziału na adres e-mail magdalena.sitek@urzadpracy.pl
lub telefonicznie pod nr 74/84-07-392 do dnia 10.03.2015r. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.03.2015r. godz. 1000 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B,
58-306 Wałbrzych, sala nr 123.

Serdecznie zapraszamy zgłoszonych przedsiębiorców.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter