• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii
poniedziałek, 10 grudnia 2018
Władze Miasta
Roman Szełemej

PREZYDENT MIASTA
Roman Szełemej

  • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych
  • Specjalizacja : II° specjalizacji z chorób wewnętrznych, II° specjalista w zakresie kardiologii
  • Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe (w szczególności na stanowiskach kierowniczych):

2011 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha (od 11 sierpnia 2011 r.)
2011 r. Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Wałbrzycha (26 maja – 10 sierpnia 2011 r.).
2008 r. Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. polityki zdrowotnej – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2008 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (po konsolidacji trzech wałbrzyskich szpitali).
2005 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego, Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego i Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu.
2005 r. - 2011 r. Ordynator Oddziału Kardiologicznego.
2003 r. Pełnomocnik Marszałka ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2002 r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2000 r. Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego – Szpital Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu).
1999 r. Zastępca Ordynatora Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego – Szpital Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu).
1986 r. Młodszy Asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych - Szpital Górniczy w Wałbrzychu.
1985 r. staż podyplomowy - Szpital Górniczy w Wałbrzychu.   

Osiągnięcia w pracy (w tym szczególnie te wynikające z zajmowanych stanowisk kierowniczych):

1999 r.

Zainicjował utworzenie Społecznego Komitetu Zakupu Tomografu Komputerowego przy Wojewodzie Wałbrzyskim co zaowocowało zainstalowaniem w 1993 r. nowoczesnego tomografu w Szpitalu Górniczym.

1997 r.

Uruchomił w Oddziale Chorób Wewnętrznych nowoczesną pracownię badań czynnościowych (badania wysiłkowe i badania metodą Holtera).

1997 r.

Uczestnicząc w pracach Fundacji Zdrowie i Serce doprowadził do zakupu aparatu echokardiograficznego SONOS 100 i uruchomienia pracowni echokardiograficznej.

1999 r.

Inicjator przekształcenia Oddziału Chorób Wewnętrznych w Oddział Internistyczno-Kardiologiczny.

1998 r.

Przeprowadził gruntowną modernizację Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego opierając się na środkach pozyskanych spoza budżetu szpitala.

1999 r.

Doprowadził do uruchomienia w pełni wyposażonych sal intensywnego nadzoru kardiologicznego.

2000 r.

Rozpoczął intensywną i bardzo skuteczną modernizację Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego (gruntowne remonty oddziałów, wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny). Dzięki inicjatywnie i zaangażowaniu pozyskał dla szpitala ok. 4 mln. zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ZPORR.

2001 r.

Jest inicjatorem idei utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej; jest autorem wniosku o grant na wybudowanie ośrodka w wysokości ponad 1 mln zł.; nadzoruje realizację koncepcji utworzenia Ośrodka; inicjuje uruchomienie od 2002 r. 24 godzinnego dyżuru hemodynamicznego dla Regionu Wałbrzyskiego.

2003 r.

Od 2003 roku intensywnie pracował nad konsolidacją trzech wałbrzyskich szpitali w okresie bardzo trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej (łączne zadłużenie szpitali na 100 mln. zł., protesty załóg, brak środków na wypłaty dla pracowników i jakiekolwiek zakupy dotyczące bieżącej działalności jednostek). Dzięki osobistemu zaangażowaniu, konsekwencji, odwadze i zdolnościom mediacyjnym dr n. med. R. Szełemeja uzyskano płynność finansową oraz efektywność we wszystkich szpitalach, zakończyły się protesty personelu, a dzięki jasnemu przedstawianiu argumentów i swoich racji – zyskał poparcie innych, pozyskał zwolenników nawet do najbardziej trudnych przedsięwzięć.

2004 r.

W 2004 r. dzięki R. Szełemejowi wprowadzono w Sejmie poprawkę do ustawy o egzekucji komorniczej, nazwanej później „Poprawką Szełemeja”. Polegała ona na redukcji ogromnych zarobków komorników pobierających 15% z przysądzonej sumy długu. W ustawie zamieszczono zapis, który umożliwiał dłużnikom występowanie do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kosztów komorniczej egzekucji.

2005 r.

Kontynuacja działań w celu oddłużenia szpitali - udział szpitali wałbrzyskich w programie Restrukturyzacji. Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu dr n. med. Romana Szełemeja – trzy jednostki przedstawiły projekt restrukturyzacyjny, który uzyskał akceptację Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia, a tym    samym pozwolił na uregulowanie zobowiązań osiągając redukcję zadłużenia o ok. 50-60 mln zł z wykorzystaniem ustawy o pomocy publicznej dla SPZOZ.

2005 r. - 2010 r.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu możliwa jest kontynuacja modernizacji wałbrzyskich szpitali – remontowane są kolejne oddziały (przy ul. S. Batorego i ul. A. Sokołowskiego), powstają nowe (Oddział Rehabilitacyjny, Patologii Noworodka oraz Zespół Wyjazdowy „N”, Wałbrzyski Ośrodek Psychiatrii i wiele innych), organizuje Honorowy Komitet Utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Onkologicznego by z czasem na nadbudowanych dwóch piętrach zagospodarować tenże ośrodek, tworzy i modernizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów sanitarnych. W latach 2008-2010 aktywnie uczestniczy w pozyskaniu ok. 10 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Szpital rozszerza swoją działalność, pozyskuje pieniądze z wielu programów unijnych, organizuje cenione konferencje naukowe (od 10 lat – Wałbrzyska Konferencja Kardiologiczna, Wałbrzyska Konferencja Ortopedyczna, Wałbrzyska Konferencja Neurologiczno-Neurochirurgiczna, Konferencja Onkologiczna).

2008 r.

W marcu 2008 r. powołany zostaje na Pełnomocnika Zarządu ds. polityki zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku oraz restrukturyzacji najbardziej zadłużonych placówek. W czerwcu 2008 r. przedstawia Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projekt dotyczący zasadniczych w zmian w funkcjonowaniu stacjonarnej opieki zdrowotnej wskazując priorytetowe obszary tj. onkologia, ratownictwo medyczne, psychiatria, neonatologia. Projekt obejmuje inwestycje strukturalne, zmiany organizacyjne oraz źródła finansowania. Radni w pełni akceptują projekt. Wszystkie 4 programy modernizacyjne są konsekwentnie realizowane pod osobistym nadzorem dr R. Szełemeja. Realizacja 4 Programów modernizacyjnych pozwala pozyskać na modernizację placówek medycznych środki w wysokości ok. 250 mln zł.

2009 r.

W 2009 r. przygotowuje koncepcję budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz pozyskiwaniu środków na realizację tego projektu. Jest przewodniczącym Zespołu d.s. realizacji koncepcji budowy szpitala.

2010 r.
W kwietniu 2010 r. prezentuje program modernizacji lecznictwa pulmonologicznego na Dolnym Śląsku. Program zostaje przyjęty do realizacji. W ramach Programu inwestycje w ośrodkach pulmonologicznych w latach 2010-2012 wyniosą ok. 80 mln zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Zygmunt Nowaczyk

lat 64, wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Wrocławski, kierunek fizyka. Nauczyciel.

Posiada II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończył wiele różnych form doskonalących z zakresu funkcjonowania oświaty: m.in. Studia Podyplomowe Menedżerów Oświaty w Kaliszu, kurs dla pracowników oświatowych w Opolu i Katowicach wg angielskiego programu doskonalenia pracowników oświatowych.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1965 - 1970 zatrudniony jako nauczyciel i kierownik szkoły w woj. lubuskim.
W 1970 - 1975 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Wałbrzychu.
W 1975 - 1985 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu.
W 1985 - 1992 pracownik Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, pełniąc kolejno funkcje jako wizytator, starszy wizytator ds. szkolnictwa podstawowego, koordynator ds. organizacji pracy Kuratorium Oświaty. Pełnił także funkcje Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wałbrzyskim.
W latach 1992 - 1995 zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Wałbrzychu na stanowisku wicedyrektora ośrodka oraz jako nauczyciel - konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej oświaty.
W latach 1994 - 1995 kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
W latach 1996 - 1997 zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
W latach 1997 - 1998 Kurator Oświaty w Wałbrzychu.
W 1998 - 1999 Dyrektor Administracyjny Akademii Ekonomicznej przy ul. Piotra Skargi w Wałbrzychu.
W latach 1999 - 2004 Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
W latach 2004 - 2006 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Wałbrzychu
Od 2006 Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach.

Dodatkowa praca społeczna w organizacjach pozarządowych - obecnie Członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Wałbrzychu.

Radny trzech kadencji - 2 w Radzie Miejskiej w Wałbrzychu i 1 w Radzie Powiatowej w Wałbrzychu.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter