• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała
poniedziałek, 20 listopada 2017
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wałbrzych

Szanowni Państwo,

Gmina Wałbrzych dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa, opracowała oraz przyjęła do realizacji Uchwałą nr X/139/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.08.2015 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Wałbrzych z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” (PGN).

W dokumencie wskazano działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, których efektem będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności gospodarowania odpadami, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy.

PGN wraz z wykazem przedsięwzięć warunkuje uzyskanie wsparcia dla szeregu inwestycji planowanych do realizacji na obszarze gminy Wałbrzych w perspektywie finansowej 2014–2020, zarówno ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Przykładowymi działaniami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są: rewitalizacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, zastosowanie systemów opartych na zarządzaniu energią, produkcja oraz dystrybucja energii
z odnawialnych źródeł energii, inwestycje w oświetlenie energooszczędne, zakup niskoemisyjnego taboru, ograniczenie niskiej emisji kominowej poprzez wymianę źródeł ogrzewania.
Możliwość pozyskania wsparcia finansowego może być jednak uwarunkowana wprowadzeniem planowanego do realizacji przedsięwzięcia/projektu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującego na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że Gmina Wałbrzych podjęła działania ukierunkowane na aktualizację listy przedsięwzięć/projektów ujętych w PGN. Tym samym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Wałbrzych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć. Przekazane do urzędu informacje o przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji.

Zgłoszenie prosimy przedkładać na podstawie załączonego FORMULARZA PROJEKTU::
nie później niż do 5 lutego 2016 r., dzięki czemu zmiany w PGN zostaną wprowadzone poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2016 r.,
lub dwa miesiące przed opublikowanym ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie.
Formularz projektu prosimy przekazywać na adres znajdujący się poniżej. Wpisanie projektu do PGN będzie również podstawą do wydania przez gminę Wałbrzych stosownego potwierdzenia, wymaganego przez instytucje zarządzające środkami pomocowymi w momencie składania wniosku aplikacyjnego na uzyskanie finansowania.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem UM w Wałbrzychu, Panią Dominiką Michalak, pod numerem tel. 74 66 55 325 lub e-mail: d.michalak@um.walbrzych.pl.

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 325, fax 074 66 55 326

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter