• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała
poniedziałek, 20 listopada 2017
Ankieta dla wspólnot, zarządców i spółdzielni mieszkaniowych nt. planowanych działań inwestycyjnych w ramach rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Wałbrzychu, z udziałem społeczności naszego Miasta, prowadzi zaawansowane prace nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025 (GPR). Proces przywrócenia życia poszczególnym dzielnicom Wałbrzycha nie będzie możliwy bez zaangażowania się w niego samych mieszkańców i osób, którym zależy na rozwoju naszego Miasta.

Dlatego zwracam się do Państwa z propozycją włączenia się w obecne działania związane z określeniem aktualnych, priorytetowych potrzeb obszarów rewitalizacji Wałbrzycha i propozycji rozwiązania problemów, które zauważacie w swoim najbliższym otoczeniu. 
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Ankietę dotyczącą przede wszystkim planowanych przez wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji, działań inwestycyjnych związanych z odnową wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Analiza Państwa ankiet pozwoli pracownikom Urzędu Miejskiego lepiej określić rzeczywiste potrzeby i plany mieszkańców, a następnie wyznaczyć cele programu rewitalizacji w odniesieniu do poszczególnych podobszarów rewitalizacji (tj. Śródmieścia, Nowego Miasta, Podgórza, Starego Zdroju, Sobięcina i Białego Kamienia).

W kolejnym etapie tworzona będzie lista projektów rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. O tych działaniach poinformujemy Państwa w najbliższych miesiącach oddzielnym pismem.

Prosimy o wypełnienie załączonej do niniejszego pisma Ankiety pod kątem inwestycji, które nie zostały fizycznie ukończone. Ankieta w wersji elektronicznej zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu www.um.walbrzych.pl w zakładce Urząd Miejski/Fundusze Zewnętrzne oraz na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl .

Wypełnione ankiety prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia br. w jednej z wybranych form:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM Wałbrzych, przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 16.30.
2. pocztą tradycyjną na adres - Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzycha,
3. elektronicznie na adres - rewitalizacja@um.walbrzych.pl .

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, tel. 74 66 55 325/326 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: rewitalizacja@um.walbrzych.pl .

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter