Wiadomości z miasta

  STRONA GŁÓWNA  •  AKTUALNOŚCI  •  Wybrana informacja 
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM - 2007/ 2008

26.06.2007

  
Świadczenia Rodzinne

Od 2 lipca 2007 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszego miasta ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 11, w godzinach od 8.00 do 15. 00, we wtorki od 8.00 do 17.00

Druki wniosków o świadczenia rodzinne będą do pobrania od 2 lipca w:
Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Limanowskiego 11

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Beethovena 1
Informacja telefoniczna:074 66-55-362

U W A G A !

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiaca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do 30 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do 31 października.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa sie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

Zaliczka alimentacyjna 2007/ 2008

Od 2 lipca 2007 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszego miasta ubiegających się o zaliczkę alimentacyjną na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.

Wnioski o zaliczkę alimentacyjną składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Druki wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej będą do pobrania od 2 lipca w:

 • Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Limanowskiego 11, 
 • kancelariach komorników sądowych,
 • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Beethovena 1.
 • Informacja elefoniczna 074 66-55-362

U W A G A !

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do tutejszego Działu Świadczeń Rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentację. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych.

Uwaga!

W przypadku, gdy osoba składająca wniosek o zaliczkę alimentacyjną złożyła już wniosek o zasiłek
rodzinny, do ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej posłużą dokumenty złożone wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny. W przeciwnym przypadku do wniosku składanego u komornika należy dołączyć dokumenty tak jak do wniosku o zasiłek rodzinny
Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. Zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie
  kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
  kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
  niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
  zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
  zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej
  zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2006 roku, w tym odpowiednio:
  a/ zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2006 roku, jeżeli dochody te podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
  b/ oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2006 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  c/ oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2006 roku dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  d/ zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2006 roku
  e/ umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  f/ umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
  g/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
  h/ kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej , przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  i/ zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w 2006 roku w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  j/ dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
  k/ dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka , w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. Z 2006 r. Nr 234,poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub seperację albo
  kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

U W A G A !
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymieniony wyżej, Dział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Przy składaniu wniosków należy okazać pracownikowi przyjmującemu wniosek oryginały dołączanych dokumentów.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza :

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. aktualną kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 3. zaświadczenie organu emerytalno- rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny
 2. zaświadczenie szkoły
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dołącza:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dołącza:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w 2006 r.
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do 1 maja 2004r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, do wniosku dołącza:

 1. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.


 


 

 

do góry  |