Władze Miasta

  STRONA GŁÓWNA  •  URZĄD MIEJSKI  •  Władze Miasta

 

PREZYDENTA MIASTA
Roman Szełemej 

 

Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych

Specjalizacja : II° specjalizacji z chorób wewnętrznych, II°
specjalista w zakresie kardiologii.

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe (w szczególności na stanowiskach kierowniczych):

 • 2011r. - do chwili obecnej - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 • 2008 r. – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. polityki zdrowotnej –
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • 2008 r. - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala
  im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (po konsolidacji trzech
  wałbrzyskich szpitali).
 • 2005 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala
  im. dra A. Sokołowskiego, Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S.
  Batorego i Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i
  Dzieckiem w Wałbrzychu.
 • 2005 r. –2011 r. Ordynator Oddziału Kardiologicznego.
 • 2003 r. – Pełnomocnik Marszałka ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich,
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • 2002 r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w
  Wałbrzychu.
 • 2000 r. Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego – Szpital
  Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A.
  Sokołowskiego w Wałbrzychu).
 • 1999 r. Zastępca Ordynatora Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego –
  Szpital Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra
  A. Sokołowskiego w Wałbrzychu).
 • 1986 r. – Młodszy Asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych - Szpital
  Górniczy w Wałbrzychu.
 • 1985 r. staż podyplomowy - Szpital Górniczy w Wałbrzychu.
 • Osiągnięcia w pracy (w tym szczególnie te wynikające z zajmowanych
  stanowisk kierowniczych):
  1992 r. – zainicjował utworzenie Społecznego Komitetu Zakupu Tomografu
  Komputerowego przy Wojewodzie Wałbrzyskim co zaowocowało zainstalowaniem w 1993 r. nowoczesnego tomografu w Szpitalu Górniczym.
  1997 r. – uruchomił w Oddziale Chorób Wewnętrznych nowoczesną pracownię badań czynnościowych (badania wysiłkowe i badania metodą Holtera).
  1997 r. – uczestnicząc w pracach Fundacji Zdrowie i Serce doprowadził
  do zakupu aparatu echokardiograficznego SONOS 100 i uruchomienia
  pracowni echokardiograficznej.
  1999 r. – inicjator przekształcenia Oddziału Chorób Wewnętrznych w
  Oddział Internistyczno-Kardiologiczny.
  1998 r. – przeprowadził gruntowną modernizację Oddziału
  Internistyczno-Kardiologicznego opierając się na środkach pozyskanych
  spoza budżetu szpitala.
  1999 r. – doprowadził do uruchomienia w pełni wyposażonych sal
  intensywnego nadzoru kardiologicznego.
  2000 r. – rozpoczął intensywną i bardzo skuteczną modernizację
  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego (gruntowne remonty
  oddziałów, wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny). Dzięki inicjatywnie
  i zaangażowaniu pozyskał dla szpitala ok. 4 mln. zł. ze środków Unii
  Europejskiej w ramach projektu ZPORR.
  2001 r. – jest inicjatorem idei utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka
  Kardiologii Interwencyjnej; jest autorem wniosku o grant na wybudowanie
  ośrodka w wysokości ponad 1 mln zł.; nadzoruje realizację koncepcji
  utworzenia Ośrodka; inicjuje uruchomienie od 2002 r. 24 godzinnego
  dyżuru hemodynamicznego dla Regionu Wałbrzyskiego.
  Od 2003 roku intensywnie pracował nad konsolidacją trzech wałbrzyskich
  szpitali w okresie bardzo trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej
  (łączne zadłużenie szpitali na 100 mln. zł., protesty załóg, brak
  środków na wypłaty dla pracowników i jakiekolwiek zakupy dotyczące
  bieżącej działalności jednostek). Dzięki osobistemu zaangażowaniu,
  konsekwencji, odwadze i zdolnościom mediacyjnym dr n. med. R. Szełemeja
  uzyskano płynność finansową oraz efektywność we wszystkich szpitalach,
  zakończyły się protesty personelu, a dzięki jasnemu przedstawianiu
  argumentów i swoich racji – zyskał poparcie innych, pozyskał zwolenników
  nawet do najbardziej trudnych przedsięwzięć. W 2004 r. dzięki R.
  Szełemejowi wprowadzono w Sejmie poprawkę do ustawy o egzekucji
  komorniczej, nazwanej później „Poprawką Szełemeja”. Polegała ona na
  redukcji ogromnych zarobków komorników pobierających 15% z przysądzonej sumy długu. W ustawie zamieszczono zapis, który umożliwiał dłużnikom występowanie do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kosztów komorniczej egzekucji.
  2005 r. – Kontynuacja działań w celu oddłużenia szpitali - udział
  szpitali wałbrzyskich w programie Restrukturyzacji. Dzięki ogromnemu
  osobistemu zaangażowaniu dr n. med. Romana Szełemeja – trzy jednostki
  przedstawiły projekt restrukturyzacyjny, który uzyskał akceptację Urzędu
  Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia, a tym
  samym pozwolił na uregulowanie zobowiązań osiągając redukcję zadłużenia
  o ok. 50-60 mln zł z wykorzystaniem ustawy o pomocy publicznej dla
  SPZOZ.
  2005 r. – 2010 r. dzięki efektywnemu zarządzaniu możliwa jest
  kontynuacja modernizacji wałbrzyskich szpitali – remontowane są kolejne
  oddziały (przy ul. S. Batorego i ul. A. Sokołowskiego), powstają nowe
  (Oddział Rehabilitacyjny, Patologii Noworodka oraz Zespół Wyjazdowy „N”,
  Wałbrzyski Ośrodek Psychiatrii i wiele innych), organizuje Honorowy
  Komitet Utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Onkologicznego by z czasem na
  nadbudowanych dwóch piętrach zagospodarować tenże ośrodek, tworzy i
  modernizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla
  helikopterów sanitarnych. W latach 2008-2010 aktywnie uczestniczy w
  pozyskaniu ok. 10 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego
  Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Szpital rozszerza
  swoją działalność, pozyskuje pieniądze z wielu programów unijnych,
  organizuje cenione konferencje naukowe (od 10 lat – Wałbrzyska
  Konferencja Kardiologiczna, Wałbrzyska Konferencja Ortopedyczna,
  Wałbrzyska Konferencja Neurologiczno-Neurochirurgiczna, Konferencja
  Onkologiczna).
  W marcu 2008 r. powołany zostaje na Pełnomocnika Zarządu ds. polityki
  zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w celu wypracowania najlepszych
  rozwiązań dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku
  oraz restrukturyzacji najbardziej zadłużonych placówek. W czerwcu 2008
  r. przedstawia Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projekt
  dotyczący zasadniczych w zmian w funkcjonowaniu stacjonarnej opieki
  zdrowotnej wskazując priorytetowe obszary tj. onkologia, ratownictwo
  medyczne, psychiatria, neonatologia. Projekt obejmuje inwestycje
  strukturalne, zmiany organizacyjne oraz źródła finansowania. Radni w
  pełni akceptują projekt. Wszystkie 4 programy modernizacyjne są
  konsekwentnie realizowane pod osobistym nadzorem dr R. Szełemeja.
  Realizacja 4 Programów modernizacyjnych pozwala pozyskać na modernizację placówek medycznych środki w wysokości ok. 250 mln zł. W kwietniu 2010 r. prezentuje program modernizacji lecznictwa pulmonologicznego na Dolnym Śląsku. Program zostaje przyjęty do realizacji. W ramach Programu inwestycje w ośrodkach pulmonologicznych w latach 2010-2012 wyniosą ok. 80 mln zł. W 2009 r. przygotowuje koncepcję budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz pozyskiwaniu środków na realizację tego projektu. Jest przewodniczącym Zespołu d.s. realizacji koncepcji budowy szpitala.

ZASTĘPCA PREZYDENTA 
Zygmunt Nowaczyk 

lat 64, wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Wrocławski, kierunek fizyka. Nauczyciel.

Posiada II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończył wiele różnych form doskonalących z zakresu funkcjonowania oświaty: m.in. Studia Podyplomowe Menedżerów Oświaty w Kaliszu, kurs dla pracowników oświatowych w Opolu i Katowicach wg angielskiego programu doskonalenia pracowników oświatowych.

Przebieg pracy zawodowej

W latach 1965 - 1970 zatrudniony jako nauczyciel i kierownik szkoły w woj. lubuskim.
W 1970 - 1975 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Wałbrzychu.
W 1975 - 1985 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu.
W 1985 - 1992 pracownik Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, pełniąc kolejno funkcje jako wizytator, starszy wizytator ds. szkolnictwa podstawowego, koordynator ds. organizacji pracy Kuratorium Oświaty. Pełnił także funkcje Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wałbrzyskim.
W latach 1992 - 1995 zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Wałbrzychu na stanowisku wicedyrektora ośrodka oraz jako nauczyciel - konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej oświaty.
W latach 1994 - 1995 kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
W latach 1996 - 1997 zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
W latach 1997 - 1998 Kurator Oświaty w Wałbrzychu.
W 1998 - 1999 Dyrektor Administracyjny Akademii Ekonomicznej przy ul. Piotra Skargi w Wałbrzychu.
W latach 1999 - 2004 Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
W latach 2004 - 2006 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Wałbrzychu
Od 2006 Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach.

Dodatkowa praca społeczna w organizacjach pozarządowych - obecnie Członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Wałbrzychu.

Radny trzech kadencji - 2 w Radzie Miejskiej w Wałbrzychu i 1 w Radzie Powiatowej w Wałbrzychu.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


 

 

do góry  |